Práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu. Sólista vytváří-li výkon sám, a dirigent, sbormistr, divadelní režisér a sólista, vytváří-li výkon spolu s členy uměleckého tělesa, má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem bude uvedeno jeho jméno při zveřejnění výkonu a dalším užití jeho výkonu. Výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti.  Osobnostní práva zanikají smrtí výkonného umělce.

Pro vaši lepší ochranu jsem pro vás v MusicDok připravili volně ke stažení

Ochrana práv výkonných umělců

“Mezi výkonné umělce řadíme jakékoliv fyzické osoby, které svým uměleckým výkonem provádí (ztvárňují) autorská díla umělecké povahy (například herec recituje text, tanečník tančí na určitou choreografii, zpěvák zpívá píseň apod.). Nejčastěji jsou takovými osobami herci, zpěváci, tanečníci, hudebníci, dirigenti a divadelní režiséři. Výkonným umělcem je také artista (i když svým výkonem neprovádí umělecké autorské dílo). Do množiny výkonných umělců naopak nespadají technické, produkční a administrativní profese, jako například umělecký, provozní nebo technický ředitel, maskérky a vlásenkářky, technici a klasičtí zvukaři a osvětlovači. Výsledky činnosti maskérek a vlásenkářek a někdy i osvětlovačů a zvukařů však mohou za určitých podmínek nabýt znaků autorského díla (je-li jejich práce dostatečně tvůrčí a jedinečná).

Umělecké výkony jsou chráněny podobným způsobem jako autorská díla; výkonní umělci jsou nositeli absolutních práv ke svým výkonům. Výkonní umělci mají tedy svá osobnostní a majetková práva, jejichž obsah je podobný právům autorským majetkovým a osobnostním, nicméně není zcela totožný. Obsah majetkových práv výkonného umělce tvoř zejména výhradní právo sdělovat živý výkon veřejnosti, zaznamenat takový výkon na jakýkoliv zvukový, obrazový nebo zvukově obrazový záznam, zpřístupnit výkon na internetu nebo jej vysílat. Výkon majetkových práv při společném uměleckém provedení téhož díla (orchestr, pěvecký sbor, taneční skupina) má svůj vlastní specifický režim v podobě „hromadného“ licencování práv ke všem výkonům společně prostřednictvím jedné osoby, tzv. společného zástupce uměleckého tělesa, jímž může být u pěveckého sboru například sbormistr apod.”

MusicDok doporučuje k přečtení https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/faqs-on-copyright-cs pro F&Q o autorských právech. 

Zdroj: www.czechmobility.info/cs/autorske-pravo/