Tantiemy

CO OBNÁŠÍ REGISTRACE SKLADBY A CO JE ISRC?

Na celém světě již funguje identifikace nahrávek podle protokolu ISRC (International Standard Recording Code). Každá nahrávka i každé hudební video mají po registraci u kolektivního správce dané

země přidělený tento několikamístný kód, podle kterého jsou pak jednotlivě identifikovatelné. ISRC pro nosiče audio je zaznamenáván na nahrávku při masteringu. Musí k němu být producentem (nebo jinou odpovědnou osobou) vyplněn protokol, na kterém je kromě veškerých informací o nahrávce uvedeno, jaká procenta za veřejné užití muzikant podílející se na nahrávce dostane. Hudebník musí být na protokolu podepsán. Nejde tedy o skladbu, ale o nahrávku. Dvě různé nahrávky téže písně mají dva různé ISRC a jsou jinak rozúčtovány. Liší se také užití ISRC audio nahrávky a audiovizuálního materiálu – ISRC klipu, kde je jen součástí informace v protokolu patřícímu ke klipu. Nevypaluje se do média a je jiný než ISRC klipové audio nahrávky. Podle něj může být jiný poměr pro rozúčtování, protože se na klipu podíleli ještě umělci ve video nahrávce nebo byla nahrávka pro klip obohacena o další zvuky. Systém rozúčtování je popsán v protokolu. Rozúčtování je možné buď podle výkonu nebo podle domluvených procent.

O zisky z provozování se dělí výrobci a výkonní umělci napůl. ISRC mohou být přiděleny i starším nahrávkám zaznamenaným třeba na analogovém pásu. K těmto nahrávkám je přiložen protokol se zaznamenaným ISRC.

Problémem je dohledání podpisu hudebníků podílejících se na těchto nahrávkách. Zajišťování podpisů muzikantů na starších nahrávkách je časově i finančně náročné, proto se tak činí jen u často hraných skladeb. Žádost o přidělení ISRC najdete na webu Intergramu. K tomu musíte přiložit doklad o vydavatelské činnosti, tzn. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení, že jste držiteli práv k danému dílu. Chcete-li si tedy vydat třeba jen nahrávku své kapely, pak se můžete stát sami sobě vydavatelem s přiděleným ISRC. O tom se zmíním v jedné z dalších kapitol.

Tantiémy od OSA i Intergramu jsou rozúčtovány na základě jednotlivých rozúčtovacích řádů.

Z čeho plynou tantiémy?

Výši poplatků sjednává kolektivní správce se všemi uživateli jednotlivě nebo na základě kolektivních smluv. Každý pořadatel či uživatel má povinnost uzavřít s kolektivními správci smlouvu o užití děl a záznamů výkonů. Restaurace a ubytovací zařízení platí podle počtu reproduktorů, velikosti úhlopříčky televize atd. Pořadatelé koncertů platí podle počtu a ceny prodaných vstupenek. Kluby mívají paušální poplatky. Ceníky jsou vyvěšené na webech obou institucí (viz adresář na konci tohoto průvodce).

Zisky jsou rozděleny na identifikovatelné a neidentifikovatelné příjmy.

  • identifikovatelné příjmy – příjmy za užití zaznamenaných uměleckých výkonů, u nichž je možné určit konkrétního příjemce platby – nahrávky, klipy, nahrávky pro obchodní účely,
  • neidentifikovatelné příjmy – procenta z prodejů nenahraných nosičů, z pronájmu CD, videonahrávek (půjčovny), z přenosu rozhlasového nebo televizního vysílání a jeho provozování (restaurace, náměstí, hotely diskotéky).

Platby za užití nahrávky a autorského díla se dle novely autorského zákona liší podle velikosti města.

Stojí za zmínku, že všichni, kdo jsou účastníky jedné akce, mají svůj daný honorář, ať je to zpěvák, dopravce nebo zvukař, osvětlovač a další. Odměna pro autora skladby, která je hrána na koncertě a bez které se koncert uskutečnit nemůže, je však závislá na velikosti města. Tato novela byla schválena Parlamentem ČR a prezidentem ČR. Kolektivní správce, který by toto ustanovení nectil dle pravidel smluvní dohody, může být pokutován částkou 500 000 Kč.

IS RC nahrávky se skládá z:

  • kódu státu – pro všechny nahrávky vyrobené v ČR je pevně daný kód CZ,
  • kódu výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti Intergram, (pro výrobce zvukových a výrobce zvukově-obrazových záznamů existují dva různé kódy),
  • kódu roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky,
  • kódu nahrávky – je to pětimístná číselná řada, kterou generuje a určuje sám výrobce.

Vyplácení odměn

Vyplácení odměn se podle struktury rozúčtovacího řádu Intergram a OSA liší. Pro možnost vyplacení odměn z neidentifikovatelných zdrojů musí vydavatelé i autoři a interpreti, podobně jako třeba herci, vykázat příjem dle doložených smluv. Nestačí jen napsaná zpráva, protože se může jednat o značné částky, které musí kolektivní správci vyplatit. K částce, kterou nahrávka vydělala, se stejným poměrem přičítá částka z neidentifikovatelných příjmů.

Mnoho muzikantů ke své škodě neví, že od Intergramu nebo OSA mohou dostat odměnu, aniž by vynaložili velké úsilí. Stačí, aby znali svá práva a nepodepisovali špatné smlouvy. I tři roky nazpět může být požadavek na proplacení užitého výkonu oprávněný – záznam o veřejné prezentaci bude dohledán a příslušná částka bude proplacena. Je však nutné zjistit, kdy, kde a kdo dílo či výkon užil, a nahlásit to kolektivnímu správci.