Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti =  pojistné krytí (chránící zákazníky MusicDok) před škodou způsobenou Vaším neúmyslným jednáním na zdraví třetí osoby (např. někoho v publiku), nebo jejich majetku, během hudebního výkonu/produkce či výuky.

Protistrany (obchodní partneři/odběratelé) stále častěji vyžadují Certifikát odpovědnosti, který dokazuje, že hudební profesionálové jsou pojištěni před veřejnou odpovědností při výkonu jejich činnosti (v zahraničí je toto pravidlo dokonce velmi frekventovanou povinností pro vystupování). Ale nebojte se. S námi můžete být jištěni odškodněním způsobené škody až do výše 6 500 000Kč! Stejně jako nevyjedete autem bez povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, myslete na to, že i během Vašeho vystoupení můžete způsobit nemalou škodu.

Tato výhoda ochrany hudebníků, zvukařů a DJs chrání zákazníky před finančními důsledky nároků vůči těmto osobám za újmu na zdraví a/nebo za škody na majetku kterékoli osoby, nikoliv Vašeho zaměstnance, při výkonu samostatně nebo jako součást skupiny/kapely/orchestru a/nebo při vyučování na veřejném, nebo soukromém místě (včetně domácnosti).

Toto krytí se vztahuje pouze na jednotlivé klienty MusicDok, kteří řádně hradí předplatné a jednají v souladu s pravidly společnosti.

 • Podívejte se také na F&Q. Najdete tam konkrétní odpovědi na otázky, které možná máte.
 • A nezapomeňte, že nahlášení škody musí být porvedeno co nejdříve, nejpozději však do 12 měsíců od vzniku škody.
 • Stejně tak, jako neřídíte auto pod vlivem alkoholu a drog, incident, který způsobíte pod vlivem omamných látek a alkoholu, má 0% toleranci…

Nicméně prosíme, dbejte na to, abyste:

 • Přijmete všechna přiměřená opatření, a zabránit tím škodám nebo zranění třetím osobám a/nebo majetku třetí strany;
 • Splníte všechny zákonné požadavky a bezpečnostní předpisy předložené jakýmkoli relevantním orgánem;
 • Nedostatek platného certifikátu ‘Poradenství pro testování přenosných zařízení’ (PAT) samo o sobě automaticky nezruší krytí podle plánu PLI Unie. Ovšem držení osvědčení by pojistitelům vyhovělo výše uvedeným bodům v případě uplatnění nároku.

Rozsah pojištění

 1. Předmětem pojištění je právní odpovědnost pojištěného za škodu/újmu na zdraví nebo věci, která vznikne v rámci pojištěného teritoria v průběhu pojistné doby a v souvislosti s pojištěnou činností pojištěného;
 2. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za náhlé, neočekávané, neúmyslné znečištění nebo kontaminaci vzniklé v době pojištění;
 3. Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše agregátního limitu uvedeného v pojistné smlouvě;
 4. Pojištění zahrnuje i náklady právního zastoupení a jiné dále specifikované náklady a výdaje v rámci agregátního limitu pojistného plnění;
 5. Do agregátního limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě jsou kryté vzájemné nároky pojištěných členů.

 

Příklady výluk z pojištění, co není pojištěno, spoluúčast

 1. Pojištěný se na škodě podílí částkou odpovídající spoluúčasti specifikované v pojistné smlouvě;
 2. V souvislosti s ochranou dat pojistitel neposkytne pojistné plnění za jakoukoli škodu způsobenou úmyslným jednáním, opomenutím, podvodným nebo nepoctivým jednáním pojištěného, opravou, vymazáním, přepisem, zpracováním dat;
 3. Pojištění nezahrnuje zákonnou odpovědnost vyplývající z poradenství, projektování, certifikace a testování;
 4. Pojištění nezahrnuje odpovědnost vyplývající přímo nebo nepřímo z nakládání s azbestem;
 5. Pojištění nezahrnuje pracovní úrazy zaměstnance;
 6. Pojištění se nevztahuje na pokuty, penály, sankce za porušení kontraktu;
 7. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost v souvislosti s urážkou na cti, pomluvou, porušením důvěrnosti, narušením soukromí, porušením autorských práv a duševního vlastnictví;
 8. Pojištění nezahrnuje odpovědnost v souvislosti se škodou přímo nebo nepřímo způsobenou nebo vyplývající z radioaktivní kontaminace;
 9. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost vyplývající z vlastnictví nebo provozu vozidel podléhajících speciálnímu zákonu, z vlastnictví nebo provozu plavidel nebo letadel;
 10. Pojištění nezahrnuje škody způsobené přímo nebo nepřímo následkem války, invaze, občanských nepokojů, vojenské moci, revoluce a podobných činů;
 11. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za neprovedení veškerých opatření k zabránění nebo ukončení činnosti, která by mohla vést ke vzniku odpovědnosti, a/nebo k dodržování lokálních zákonných předpisů a požadavků.