Autorské právo

Je to právo, které upravuje vztahy mezi tvůrci autorského díla a jeho uživatelem.

Dělí se na práva osobnostní a majetková

 • právo na rozmnožování díla,
 • právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);

kromě těchto práv do majetkových autorských práv patří také

Kdo je vlastníkem autorského díla?

Vlastníkem takového díla je sám jeho autor. Autorským dílem se rozumí jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Ochrana autorských práv se vztahuje i na zpracování konkrétního uměleckého díla, které podléhá autorskému právu autora původní, originální tvůrčí činnosti. Takové zpracování hudebního, literárního či divadelního díla musí podléhat souhlasu autora takového originálního díla. Pokud by souhlas autora původního díla nebyl dán, jednalo by se o porušování autorských práv.  V případě, že právo k uměleckému dílu bylo postoupeno vydavateli, či nakladateli, je nutný souhlas této osoby.

Kdy vzniká autorské právo?

Na rozdíl od jiných zemí, jako je například USA, vzniká toto právo v České republice okamžikem vytvoření díla. Autorské právo vzniká k dílu, které je objektivně vnímatelné a nejedná se pouze o myšlenku. Z tohoto důvodu je nutné, aby hudební dílo bylo nahráno na nějakém nosiči a literární dílo (text k uvedenému hudebnímu dílu) bylo zaznamenáno v písemné podobě.

Délka trvání autorského práva (autorskoprávní ochrana):

Literární dílo: za života autora plus 70 let po jeho smrti

Hudební dílo: za života skladatele plus 70 let po jeho smrti (v případě, že na vzniku díla se podílejí dva spoluautoři, počítá se autorskoprávní ochrana za života déle žijícího autora plus 70 let od jeho smrti

Zvukové záznamy: autorskoprávní ochrana se počítá 70 let od zveřejnění díla

Televizní a rozhlasové vysílání: 50 let od zveřejnění díla

Práva výkonných umělců:

Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo. (§67 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon)

Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila. (§67 odst. 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

Právo výkonného umělce zahrnuje výlučná práva osobnostní (§ 70 téhož zákona) a výlučná práva majetková (§ 71 téhož zákona).

 1. Osobnostní práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu. (§70 odst. 1 téhož zákona)

 1. Majetková práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiný může umělecký výkon užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. (§71 odst. 1 autorského zákona)

Právem umělecký výkon užít je dle §71 odst. 2 téhož zákona:

 1. a) právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti,
 2. b) právo na záznam živého výkonu,
 3. c) právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu,
 4. d) právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu,
 5. e) právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu,
 6. f) právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu,
 7. g) právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti.

Užití díla “On Demand”

Je to jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti, které je definováno jako zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, uživatel, který zpřístupňuje předměty ochrany prostřednictvím internetu, je povinný získat oprávnění jednak ke sdělování veřejnosti dle ustanovení § 18 odst. 2 a jednak k rozmnožování dle ustanovení § 13 autorského zákona.

Práva výkonných umělců zastupuje v České republice společnost INTERGRAM. Je to nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., vykonává kolektivní správu uvedených subjektů v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona), a to jako jediný subjekt na území České republiky.

INTERGRAM v roce 1991 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti a za účelem rozvoje a podpory interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:

 • Herecká asociace
 • Svaz autorů a interpretů
 • Umělecké sdružení ARTES
 • Unie profesionálních zpěváků ČR
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR
 • Společnost koncertních umělců, člen AHUV,
 • které jsou sdruženy ve Sdružení výkonných umělců
 • Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.

Jak dlouho trvají práva výkonných umělců?

Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu. Byl-li však v průběhu této doby oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti

 1. a) jiný než zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve, nebo
 2. b) zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve.

Jako klient MusicDoku, s.r.o. máte k dispozici komplexní právní poradenství. Naši právníci jednoznačně radí a doporučují, abyste s Vašimi klienty a partnery vždy uzavírali příslušné smlouvy v písemné podobě a předcházeli tak vzniku případných soudních sporů. S takovou smlouvou je Vám společnost MusicDok, s.r.o. připravena být vždy nápomocna.

Užitečné informace

MusicDok poskytuje velké množství vzorových smluv, které jsou pro každého jejího klienta zdarma.

Smlouvy (od MusicDok ke stažení ZDARMA) upravují spolupráci mezi jednotlivými subjekty v těchto oblastech:

 1. Partnerství
 2. Nahrávání
 3. Hudební vydavatelství
 4. Management
 5. Distribuce
 6. Reklamní a propagační materiály
 7. Produkce
 8. Licence

Daně (základní info pro zaměstnance a OSVČ musí být doplněno místo z MU od účetní agentury)

OSVČ muzikant podléhá daňovému systému dle výše svého příjmu.

Učitelé hudby – doporučené hodinové sazby pro učitele v rámci České republiky jsou v roce 2019 1000 Kč/hodina.

Workshopy – náklady minimálně v částce 5000 CZK

Synchronizace: MusicDok poskytuje právní analýzu v oblasti užití hudby a licencování ve filmové tvorbě, kinematografii, televizních pořadech, reklamě a v počítačových hrách.

MusicDok poskytuje právní služby v oblasti řešení sporů ohledně tantiém s kolektivními správci autorských práv, s organizací OSA a Intergram.