Ochrana osobních dat & GDPR

Je důležité si uvědomit, že tu existuje nařízení obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které určuje způsob, kterým lze shromažďovat a používat osobní údaje každé osoby. Na této stránce naleznete více informací o:

 • Co je GDPR a jaké má účinky
 • Shromažďování a použití osobních dat bezpečně a v souladu s právními předpisy
 • Ochrana jiných než osobních údajů (společnosti, firmy,..)
 • Často kladené dotazy v souvislosti s ochranou osobních údajů

NASTÁVAJÍCÍ ZMĚNY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny typy podnikání, včetně osob samostatně výdělečně činných, musí být v souladu s nařízením GDPR. Právo na ochranu osobních údajů stanovuje pravidla, jak zacházet s osobními údaji. Osobním údajem se rozumí jakýkoli údaj, který se vztahuje k žijící osobě.

Dne 25. května 2018 nabylo GDPR účinnosti.

Hlavní principy tohoto ochrany osobních údajů:

 1. Užívejte osobní data v souladu se zákonem
 • Zpracování dat pouze pokud je k tomu právní důvod
 • Zákonné důvody pro zpracování osobních dat:

A. Osoba poskytla souhlas se zpracováním osobních údajů

Nutno si vyžádat souhlas především pro marketingové účely, případně při zpracování citlivých dat. Citlivými údaji se např. rozumí: rasový a etnický původ; politické názory, zdraví, sexuální život, údaje vztahující se k porušování zákona.

B. Nutná náležitost kontraktu

Např. použití kontaktních údajů klienta za účelem informovat jej o termínech hudebních kurzů, seminářů, nabídkách a výhodách obchodních partnerů společnosti, atd.

C. Legitimní zájmy

 1. Definujte jasně a výstižně účel užití osobních dat

Užijte osobní data pouze v případech, kdy je užití nezbytné. Důkladně vysvětlete, jakým způsobem nakládáte a zpracováváte osobní data v dokumentu s názvem Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů. Uchovejte záznamy zpracování osobních údajů pro jakékoli osoby, především těch, které souhlasili nebo měli námitky k informacím týkajícím se oblasti marketingu. V případě, že získaná osobní data z jakéhokoli nepoužijete, bezpečně je co nejdříve smažte a více neuchovávejte! Pokud potřebujete získat osobní data pro statistické účely, tyto údaje anonymizujte. Takovými údaji se rozumí data, která ani nepřímo nepomáhají v identifikaci konkrétního člověka. S těmito údaji se z toho důvodu nakládá volněji.

     3. Vždy uchovávejte osobní údaje pravdivé a aktualizované

Dbejte na kontrolu údajů!

 1. Neuchovávejte data déle, než je nezbytně nutné

Sami si zvolte adekvátní dobu, po kterou budete příslušné osobní údaje osob shromažďovat a tuto dobu uveďte v Zásadách ochrany osobních údajů či v Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této doby se bezpodmínečně ujistěte, že tato data budou bezpečně smazána. Nutno smazat i záznamy na elektronických zálohách. Délka doby vždy závisí na Vašem rozhodnutí v závislosti rovněž na konkrétním případu. Doporučená délka uchovávání těchto informací je deset let, rovněž vzhledem k právním a daňovým souvislostem.

 1. Sdělte poskytovatelům těchto údajů jejich práva

Práva těchto osob jsou tato:

 • Právo mít kopii všech údajů, které Vám o své osobě sdělí
 • Právo odmítnout sdělení z oblasti marketingu
 • Právo opravit nepřesné údaje o své osobě, které byly poskytnuty
 • Právo požadovat náhradu v případech neoprávněného zacházení s jejich osobními údaji
 1. Chraňte tyto informace, ukládejte je na bezpečná místa

Doporučujeme zašifrovat počítače, laptopy, a jiná mobilní zařízení včetně USB flash disků a dělat kopie záznamů. Zabezpečení dat je vždy zvážit s ohledem na konkrétní údaje a dále je nutné vzít v potaz důsledky, jaké by přinesla ztráta konkrétních dat.

 1. Pohyb v rámci Evropského hospodářského prostoru

Zaručena ochrana osobních údajů na území EU dle nař. EP a Rady  – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Co to znamená zpracovávání osobních údajů?

Zpracováním osobních dat se obecně rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji (jejich shromažďování, používání). Extra pozornost by měla být kladena na osobní data dětí. Pro použití osobních údajů dětí a jejich fotografií je nutný souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců.